ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ 6: ΜΠΟΥΖΙ !

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ 6: ΜΠΟΥΖΙ !

Στα ελληνικά αναφέρεται ως αναφλεκτήρας, είναι ωστόσο γνωστό στους περισσότερους ως μπουζί και η δουλειά του είναι να παράγει τον σπινθήρα που είναι απαραίτητος για την καύση του μείγματος καυσίμου – αέρα.

Όπως εύκολα μπορεί κανείς να καταλάβει από το παραπάνω το μπουζί επιτελεί μια πολύ σημαντική λειτουργία. Η φθορά που υφίσταται από αυτή, μαζί με το γεγονός της επικάθισης υπολειμμάτων καύσης, κάνουν την αναγκαιότητα αντικατάστασης του αρκετά συχνή.

Η παραπάνω συχνότητα αλλαγής εξαρτάται από το είδος του αναφλεκτήρα και εξαρτάται από τα χιλιόμετρα που διανύει το αμάξι.

Έτσι η εκτιμώμενη απόσταση σε χιλιόμετρα για τα τυπικά μπουζί νικελίου είναι μεταξύ 30.000 και 45.000 χλμ. Η αντίστοιχη τιμή για τα μπουζί πλατίνας περίπου 70.000 χλμ. και για τα μπουζί διπλής πλατίνας περισσότερα από 80.000 χιλιόμετρα.

Τέλος η εκτιμώμενη απόσταση σε χιλιόμετρα των μπουζί ιριδίου - ανάλογα με το πάχος του κεντρικού ηλεκτροδίου και την κατασκευή του ηλεκτροδίου γείωσης - κυμαίνεται από 60.000 χλμ. έως 120.000 χλμ. Η αντικατάσταση θα πρέπει φυσικά να είναι άμεση ανεξάρτητα από τα χιλιόμετρα σε περίπτωση ορατής φθοράς κάποιου αναφλεκτήρα.

Τι πρέπει να γνωρίζω προκειμένου να επιλέξω σωστά

Επειδή τα μπουζί έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένους κινητήρας, πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα το σωστό μπουζί. Τα μπουζί με εσφαλμένη θερμική διαβάθμιση, διάκενο ηλεκτροδίου ή μήκος, ενδέχεται να οδηγήσουν σε μειωμένη απόδοση κινητήρα ή ακόμα και ζημία στον κινητήρα και/η τον καταλυτικό μετατροπέα.

Συνεπώς τα κριτήρια με τα οποία θα πρέπει να γίνεται η επιλογή του κατάλληλου αναφλεκτήρα είναι τα παραπάνω χαρακτηριστικά ως προς την καταλληλόλητα σε σχέση με τον κινητήρα που έχουμε, μαζί με το υλικό κατασκευής του κεντρικού ηλεκτροδίου.

Πιο συγκεκριμένα τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά και ο τύπος του μπουζί θα πρέπει να εξυπηρετεί συγκεκριμένες απαιτήσεις τις οποίες μπορείς να δεις παρακάτω:

  • Αξιόπιστη μετάδοση υψηλής τάσης, ακόμα και σε τάσεις ανάφλεξης έως και 40.000 volts

  • Καλή μονωτική ικανότητα, ακόμα και σε θερμοκρασίες 1.000 °C, αποφυγή ηλεκτρικού τόξου και αφύσικης ηλεκτρικής εκκένωσης

  • Αντίσταση σε θερμικό σοκ (θερμά καυσαέρια – κρύο μείγμα εισαγωγής) Καλή θερμική αγωγιμότητα στο άκρο του μονωτή και στα ηλεκτρόδια

  • Ερμητική στεγανοποίηση πιέσεων και αερίων του θαλάμου καύσης, αντίσταση σε περιοδικές μεταβολές πιέσεων έως και περ. 100 bar

  • Αντίσταση στη διάβρωση, τα αέρια και τα κατάλοιπα καύσης n Αποφυγή συσσωρευμένων εναποθέσεων στο μονωτή.

 

All comments